Ενημερωτικός Κόμβος

ΕΦΚΑ… περιμένουμε κάτι;

Το νομοθετικό πλαίσιο

Όπως είναι γνωστό εδώ και μήνες με την αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ’/619/15/13-04-2018 «Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών» υπάρχει η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από μέλη εταιρειών ή/και διαχειριστών σύμφωνα με τον ν.4387/2016.

Γενικός κανόνας οι εταίροι σε εταιρείες μορφής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει.

Τώρα στην περίπτωση όπου για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν. 4387/2016. Σημειώνουμε ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει, για το κατώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών (€586,08 για τους απασχολούμενους άνω των 25 ετών και €510,95 για τους απασχολούμενους κάτω των 25 ετών) έχουν εφαρμογή και στις αμοιβές διαχείρισης, δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατά συστηματικό τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός του μήνα.

Το ζητούμενο

1. Τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα για τις ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ εφαρμόζονται από 1/6/2018. Βάσει του άρθρου 38 ν. 4387/2016 θα έπρεπε οι διαχειριστικές αμοιβές να έχουν ενσωματωθεί στις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ) του Ιουνίου 2018 που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ με καταληκτική ημερομηνία  31/7/2018. Μέχρι σήμερα και πάμε για τέταρτο μήνα ειδικά στις ΕΠΕ επικρατεί πλήρη ασάφεια γιατί ούτε οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται, μιας και δεν έχουμε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ που να καθορίζει τα ποσοστά ασφάλισης, ούτε παρακρατείται σωστά ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών ο οποίος υπολογίζεται μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις του εργαζομένου.
Θυμίζω ότι για αντίστοιχες αμοιβές μελών Δ.Σ των ΑΕ που υπάγονται δηλ. στο άρθρο 38 η εγκύκλιος 4/2017 δημοσιεύτηκε στις 3/2/2017, σε ημερομηνία εύλογη για να καθοριστεί και το είδος της αμοιβής και να προσδιοριστούν και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Βέβαια και στην εγκύκλιο αυτή υπάρχει μια βασική ασάφεια, για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» αναφέρει ότι στο πεδίο Ημέρες Ασφάλισης δεν θα γίνεται καταχώρηση, ενώ ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης θα προκύπτει μετά από έλεγχο του αρμόδιου Υποκαταστήματος της έδρας του εργοδότη, δηλ. προσκόμιση στο αρμόδιο ΙΚΑ αποφάσεων Δ.Σ της εταιρείας….

2. Ένα εξαιρετικά επίσης σημαντικό ζητούμενο είναι το εξής, έστω ότι από 1/1/2019 δίνονται αμοιβές διαχείρισης του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 και αυτές είναι πάνω από  το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι εντός του έτους θα καταβληθούν οι ανώτατες εισφορές μέσω ΑΠΔ. Παράλληλα έχει γίνει διανομή μερισμάτων και εντός του 2019 πληρώνονται και εισφορές του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Θα καταβάλλονται στην περίπτωση αυτή  διπλές εισφορές μέχρι να γίνει η τελική εκκαθάριση από τον ΕΦΚΑ;
Δεν θα πρέπει το σύστημα εισφορών να λαμβάνει on line τα δεδομένα ασφάλισης και να γίνεται περιοδική εκκαθάριση;

Τίποτα παραπάνω από την κανονικότητα!

Πηγή: Taxheaven