Ενημερωτικός Κόμβος

Οι τελευταίες εξελίξεις για το mydata χρήσεων 2021, 2022, 2023

 

     Υποχρεώσεις mydata  των επιχειρήσεων ανά χρήση.

2021 Συμφωνία Έσοδα Ε3 και αποκλίσεις ΜΥΦ Προμηθευτών

2022 Συμφωνία Έσοδα και Έξοδα Ε3

2023 Διαβίβαση από τους εκδότες σε πραγματικό χρόνο ΣυμφωνίαΕ3 και Συμφωνία σε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των εκροών.

 

     Βασικές ημερομηνίες 2022 για το mydata των επιχειρήσεων.

30/06/2022 Διαβίβαση Παραστατικών από τον εκδότη για το ΦΕ 2021.

31/10/2022Δήλωση Αποκλίσεων ΜΥΦ προμηθευτών ΦΕ 2021 και  αποκλίσεων λήψης εσόδων αυτοτιμολόγησης.

31/12/2022 Λογιστικές Εγγραφές Εσόδων Οντότητας για συμφωνία Mydata E3 με το Ε3 ΦΕ 2021.

Δεκέμβριος 2022 Προσυμπλήρωση Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ με δεδομένα από το Mydata.

 

     Υποχρεωτικά Λογιστικές Εγγραφές τακτοποίησης Εσόδων μέχρι 31/12/22.

Στην περίπτωση εγγραφών τακτοποίησης εσόδων -εξόδων με σκοπό τη σωστή κατανομή των χαρακτηρισμών Ε3, από το συνολικό χαρακτηρισμό, στους κατά περίπτωση χαρακτηρισμούς σύμφωνα με την υποβαλλόμενη δήλωση Ε3, απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

Χαρακτηρισμοί εσόδων-Χαρακτηρισμός Εσόδων, είτε με 1.10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-), είτε με είτε με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-).

 

     Συσχέτιση Φορολογικών Δηλώσεων ΦΕ 2021 και Mydata.

 • Στο Mydata θα υπάρξει μια εκτύπωση συμπληρωμένου Ε3 (MydataE3) με βάση τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων ενώ Οι Φορολογικές Δηλώσεις ΦΕ 2021 υποβλήθηκαν με βάση τα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων. Παρά τις προσδοκίες ελεγκτικής συμφωνίας το συνοπτικό βιβλίο δεν ζητείται να συμφωνεί με τα λογιστικά βιβλία.
 • Με λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να συμφωνήσει μόνο στα έσοδα, το MydataE3 με το υποβληθέν Ε3 μέχρι 31/12/22.
 • Για την συμφωνία θα πρέπει το Mydata2021 να συμφωνεί  με Πληροφοριακά Πεδία του   Ε3.(επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, πωλήσεις παγίων, πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων) για αυτό τον λόγο τονίζουμε πάντα την πλήρη απεικόνιση όλων των λογιστικών γεγονότων και στα απλογραφικά βιβλία.
 • Ακόμη και επιχειρήσεις που υποβάλλουν κενό Ε3 ή δεν υποβάλλουν Ε3 θα στείλουν τα έσοδα τους με λογιστική εγγραφή οντότητας (παραστατικό 17.4)

 

     Από 31/10/22 κυρώσεις για μη διαβίβαση των  ΦΗΜ  στο Esend.

 • Προσθήκη άρθρου 54Η στον ν. 4174/2013.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χιλίων (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

 • Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.
 • Επιπλέον υπάρχουν τα πρόστιμα του Ν.2523/1997 Αρ.13 παρ.1 Διαπίστωση από μερικό επιτόπιο έλεγχο όπου αφορούν την αναστολή λειτουργείας της επαγγελματικής εγκατάστασης, καθώς επίσης και τα σοβαρά πρόστιμα του 54 Ε του 4172/2013 που αφορούν την μη προσκόμιση κατόπιν πρόσκλησης φορολογικών μηχανών.

 

     Προθεσμίες Διαβίβασης βασικών παραστατικών στο Mydata

Αποδείξεις Λιανικής χωρίς χρήση ΦΗΜ Οι ΑΛΠ-ΑΠΥ που εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά χωρίς ΦΗΜ  διαβιβάζονται στο Mydata για το 2022 αναλυτικά μέχρι το τέλος της επόμενης μέρας από την έκδοση.

Αποδείξεις Λιανικής μέσω ΦΗΜ για τις χρονικές περιόδους από 1/1/2022 έως και 31/12/2022 οι πωλήσεις λιανικής που εκδίδονται με χρήση ΦΗΜ διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα σε όλες τις περιπτώσεις. Διαβίβαση από ΦΗΜ από 1/1/2023 Χαρακτηρισμός μέχρι την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

Τιμολόγια Μέχρι το τέλος της επόμενης μέρας από την έκδοση.

Τιμολόγια με ένδειξη απώλειας διασύνδεσης (Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα mydata, η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης»). Μέχρι το τέλος της τρίτης μέρας από την έκδοση. Όλα τα παραστατικά με ένδειξη απώλειας διασύνδεσης δύο μέρες παράταση από την κανονική προθεσμία αποστολής.

Τιμολόγια επιχειρήσεων μέσω Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης Μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα Από 1/1/2023 μέχρι το τέλος της επόμενης μέρας από την έκδοση.

Τιμολόγια μέσω εφαρμογής τιμολόγησης η  timologio ΑΑΔΕ Σε πραγματικό χρόνο δηλ. κατά την έκδοση

Τίτλοι Κτήσης Μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα Έξοδα & Αγορές, Χαρακτηρισμός ή/και

διαβίβαση από τον Λήπτη μέχρι την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

Εγγραφές Μισθοδοσίας Μέχρι ημερομηνία δήλωσης ΦΜΥ.

Αποσβέσεις, Λοιπές Εγγραφές σε Έσοδα και Έξοδα Μέχρι την ημερομηνία υποβολής ετήσιας δήλωσης εισοδήματος.

 

     Α1098/2022 Διασύνδεση ΦΗΜ με EFT/POS(Electronic Funds Transfer at the Point of Sale (EFT/POS) από 1/1/2023.

Η απόφαση αφορά την υποχρέωση διασύνδεσης όλων των οντοτήτων που εκδίδουν λογιστικά στοιχεία μέσω ΦΗΜ (ΦΤΜ, ΕΑΦΔΣΣ και ΑΔΗΜΕ) και ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση χρήσης Electronic Funds Transfer at the Point of Sale (EFT/POS).

 

     Ειδική Φόρμα Καταχώρησης

 • Για το έτος 2022, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.
 • Από 1/1/2023 θα λαμβάνονται υπόψιν τα δεδομένα του Προηγούμενου έτους που υπάρχουν στο Mydata(Κύκλος Εργασιών και Αριθμός Τιμολογίων Mydata2022 για το 2023.

 

     Αποκλίσεις mydata (τύπου ΜΥΦ) 2021

 • Με βάση την 30/6/22 οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν τυχόν αποκλίσεις παραστατικών εξόδων, έως τις 31/10/2022  με την εικόνα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους, όπως θα έχει διαμορφωθεί από τη διαβίβαση στο mydata των παραστατικών από τους προμηθευτές τους.
 • Mε βάση τον Α.Φ.Μ. εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης, τον Α/Α εγκατάστασης, τη σειρά παραστατικού, τον Α/Α παραστατικού, καθώς και τον Τύπο Πρότυπου Παραστατικού τα ανωτέρω περιλαμβάνονται ως επισημάνσεις στην ταυτοποίηση εκάστου Τύπου Παραστατικού στις περιπτώσεις είτε παράλειψης, είτε απόκλισης διαβίβασης.
 • Η μη ανταπόκριση των υπόχρεων οντοτήτων συνιστά παράβαση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α’170), η οποία επισύρει πρόστιμο 100 ευρώ. Ειδικά για το 2021 θα έχουμε ένα πρόστιμο 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή εσόδων στις 30/6 και άλλο ένα 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή διαφορών που προκύπτουν από ΜΥΦ προμηθευτών.

 

 

Χρήστος Γ. Κρίγκας

MBA in Acoounting

Co-Founder at KnK Accounting