Ενημερωτικός Κόμβος

Πως θα χειριστούμε λογιστικά και φορολογικά υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών που προσαυξάνουν ενεργητικό και παθητικό και τα οποία ποτέ δεν θα εισπραχθούν

 

Τα υπόλοιπα πελατών που δεν θα εισπραχθούν σύμφωνα με την περ. ια, παρ. 12, του άρθρου 25 των ΕΛΠ Ν 4308/2014 αποτελούν λογιστική ζημιά, καθώς  καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων οι ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.

Οι λογιστικές εγγραφές θα πραγματοποιηθούν με την χρέωση των λογαριασμών 81 ή 67.03«Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημιές» αναλόγως ποιό λογιστικό σχέδιο κάνει χρήση η επιχείρηση.

Δεν αναγνωρίζονται φορολογικά τα ποσά διαγραφής πελατών εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι ενέργειες που προβλέπονται αυστηρά στο άρθρο 26 του Ν. 4172/2013 και αφορούν ενέργειες για τις επισφαλείς απαιτήσεις.

Όσον αφορά την διαγραφή των υπολοίπων των προμηθευτών τα ποσά αυτά σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 25 των ΕΛΠ αποτελούν λογιστικό κέρδος που καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και υποχρεώσεις που διαγράφονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.   Οι λογιστικές εγγραφές θα πραγματοποιηθούν με την πίστωση των λογαριασμών 81 ή 79.01 «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» αναλόγως ποιό λογιστικό σχέδιο κάνει χρήση η επιχείρηση.

Τα ποσά των διαγραφών προμηθευτών συμμετέχουν στον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος της επιχείρησης  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4172/2013.

Να τονίσουμε ότι οι αποφάσεις αυτές διαγραφών απαιτήσεων, υποχρεώσεων  αφορούν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και για αυτόν τον λόγο η όποια λογιστική εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο με τα κατάλληλα έγγραφα. Για παράδειγμα σε μια Ι.Κ.Ε θα πρέπει να υπάρχει απόφαση διαγραφής υπολοίπων αποτυπωμένη σε πρακτικό διαχείρισης. Ενώ για την διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος τα Ε.Λ.Π  προβλέπουν στην παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2014 «Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος.»

Χρήστος Γ. Κρίγκας

MBA in Acoounting | Co-Founder at KnK Accounting