Ενημερωτικός Κόμβος

2242.10/50452/3.8.2020 – Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)»

Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)»

Περισσότερα στο: Taxheaven