Ενημερωτικός Κόμβος

Αυθαίρετα: Κατάργηση προσαύξησης του ειδικού προστίμου υπαγωγής

Με την τροπολογία του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου.», καταργούνται οι προσαυξήσεις κατά 10% και 20% του ενιαίου ειδικού
προστίμου που ισχύουν σήμερα (περιπτ. α’ και β’ της παρ.3 του άρθρου 102
του ν. 4495/2017) ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών
και χρήσεων στις διατάξεις του ν.4495/2017, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο στις 9 Μαΐου.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΆρθρο…Τροποποίηση διατάξεων του ν.4495/2017 (Α’ 167)Με την παράγραφο 1 διευκρινίζεται ότι οι οικοδομικές άδειες που αφορούν εργασίες ανακατασκευής κτιρίων και κτισμάτων εν γένει που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 8.2.1979, εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης της κατηγορίας 1 του άρθρου 36 του ν.4495/2017, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις.Με την παράγραφο 2 καταργούνται οι προσαυξήσεις 10% και 20% επί του ενιαίου ειδικού προστίμου, που προβλέπονταν ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στις διατάξεις του ν.4495/2017. Η ρύθμιση αυτή υπαγορεύεται από την αρχή της ίσης μεταχείρισης, καθώς, δεδομένων των συνεχών παρατάσεων της χορήγησης έκπτωσης επί του ενιαίου ειδικού προστίμου με κριτήριο το χρόνο υπαγωγής, η επιβολή αύξησης του προστίμου κατά τα ως άνω ποσοστά μετά τη λήξη της έκπτωσης, θα οδηγούσε σε υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών που θα αιτηθούν υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου κατά το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο…Τροποποίηση διατάξεων του ν.4495/2017 (Α’ 167)1. Στο τέλος της περίπτ. ιβ της παρ.1 του άρθρου 36 του ν. 4495/2017 προστίθενται οι λέξεις «εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις ».2. Οι περιπτ. α’ και β’ της παρ.3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 καταργούνται.

Πηγή: Taxheaven