Ενημερωτικός Κόμβος

Αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης πλειστηριασμών τρίτων και αναγγελίας απαιτήσεων ΕΦΚΑ στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο – συμβολαιογράφο

Μέχρι σήμερα η παρακολούθηση και η διαχείριση των προγραμμάτων
πλειστηριασμού τρίτων και των αναγγελιών των απαιτήσεων του Φορέα
γινόταν κατά περίπτωση με επιμέλεια της αρμόδιας περιφερειακής
υπηρεσίας. Ο έλεγχος της διενέργειας των πλειστηριασμών για να
καθοριστούν οι προς αναγγελία υποθέσεις γινόταν χειρόγραφα και εκ
περιτροπής από μία περιφερειακή υπηρεσία που αναλάμβανε αυτό το έργο
κατ’ έτος. Αυτό συνιστούσε μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε την
απασχόληση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων για το έργο αυτό και υπήρχε
κίνδυνος μη αναγγελίας οφειλών ή εκπρόθεσμης αναγγελίας και απώλειας
εσόδων.Εφεξής, η παρακολούθηση του αποτελέσματος διεξαγωγής των
προγραμμάτων πλειστηριασμού τρίτων καθώς και ο συντονισμός των εργασιών
των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. για την έγκαιρη και
σύννομη αναγγελία του συνόλου των απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α. δεν θα
διενεργείται πλέον από τις περιφερειακές υπηρεσίες Α’ Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών,
Β’ Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών & Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά, εκ περιτροπής ανά έτος, όπως
είχε οριστεί αρχικά και πραγματοποιούταν μέχρι σήμερα, αλλά θα
διενεργείται πλέον από την κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.Για το λόγο
αυτό θα διαβιβάζονται εφεξής από την κεντρική υπηρεσία προς τις περ.
υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., σε τακτή εβδομαδιαία βάση, αρχεία με τους
διενεργηθέντες πλειστηριασμούς και τις αντίστοιχες απαιτήσεις Ε.Φ.Κ.Α.
προς αναγγελία (οι οποίες έχουν διαβιβασθεί για, την είσπραξη τους στο
Κ.Ε.Α.Ο.), προκειμένου να καταχωρηθούν στις σχετικές οθόνες του Ο.Π.Σ.
τα απαιτούμενα στοιχεία του πλειστηριασμού, να εκδοθούν εν συνεχεία οι
αναγγελίες και να επιδοθούν εμπρόθεσμα και σύννομα στον επί του
πλειστηριασμού υπάλληλο-συμβολαιογράφο από τις αρμόδιες περ. υπηρεσίες
Κ.Ε.Α.Ο.Αναφορικά με τη νέα διαδικασία, η οποία θα τεθεί σε
παραγωγική λειτουργία άμεσα και θα αφορά στους πλειστηριασμούς με
ημερομηνία διεξαγωγής από 6/3/2019 κι εντεύθεν, με το Γενικό Έγγραφο Γ36/04/96/2019 δίνονται διευκρινίσεις.Δείτε το Γ.Ε. Γ36/04/96/2019 από το αρχείο του κόμβου

Πηγή: Taxheaven