Ενημερωτικός Κόμβος

Εταιρεία η οποία έχει συμμετοχή σε κοινοπραξία η συγγενή εταιρεία, δεν έχει θυγατρικές και ταυτόχρονα δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 17-19 του ΔΛΠ 28 ή της παραγράφου 4(α) του ΔΠΧΑ 10, δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αλλά υποχρεωτικά ενσωματώνει (λογιστικοποιεί) τις επενδύσεις αυτές με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της καθαρής θέσης – ΣΟΛ ΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Η ΣΥΓΓΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17-19 ΤΟΥ
Δ.Λ.Π. 28 Η ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4(Α) ΤΟΥ Δ.Π.Χ.Α. 10, ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙ) ΤΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εταιρεία [Α. Α.Ε.], που καταρτίζει
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., ίδρυσε στην τρέχουσα χρήση
εταιρεία στην αλλοδαπή με συνεταίρο τοπική εταιρεία και αντικείμενο την εμπορεία
προϊόντων της. Στην νέα εταιρεία κατέχει (από την ίδρυση της) το 50% του
μετοχικού της κεφαλαίου και έχει από κοινού έλεγχο με την τοπική εταιρεία (joint
Venture).
Η εταιρεία [Α. Α.Ε.], δεν συμμετέχει σε άλλη εταιρεία (δεν έχει θυγατρική, ούτε
άλλο joint Venture, ούτε συγγενή εταιρεία).

Ερωτάται:

1. Πως θα απεικονιστεί η αξία της συμμετοχής αυτής στις οικονομικές καταστάσεις
της εταιρείας [Α. Α.Ε.] (κόστος κτήσης ή καθαρή θέση);

2. Υπάρχει υποχρέωση για κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και εάν
ναι πως θα ενσωματωθεί η αξία της εταιρείας αυτής στον Ενοποιημένο Ισολογισμό ;

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 16 του Δ.Λ.Π. 28: «Οντότητα με
από κοινού έλεγχο ή σημαντική επιρροή σε εκδότρια λογιστικοποιεί την επένδυσή
της σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της
καθαρής θέσης, εκτός εάν η επένδυση μπορεί να τύχει απαλλαγής σύμφωνα με τις
παραγράφους 17-19
».

Παράλληλα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 17 του Δ.Λ.Π. 28:

«Η οντότητα δεν χρειάζεται να εφαρμόζει τη μέθοδο της καθαρής θέσης στην
επένδυσή της σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία εάν η οντότητα είναι θυγατρική
η οποία απαλλάσσεται από την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
καλυπτόμενη από την εξαίρεση δυνάμει της παραγράφου 4(α) του ΔΠΧΑ 10 ή εάν
ισχύουν όλα τα κατωτέρω:

α) Η οντότητα κατέχεται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από άλλη οικονομική οντότητα και
οι ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν διαφορετικά
δικαίωμα ψήφου, έχουν ενημερωθεί ότι η οντότητα δεν εφαρμόζει τη μέθοδο της
καθαρής θέσης και δεν έχουν αντιρρήσεις επ’ αυτού.

β) Οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί τίτλοι της οντότητας δεν υπόκεινται σε δημόσια
διαπραγμάτευση (σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακή
αγορά που συμπεριλαμβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές).

γ) Η οντότητα δεν έχει υποβάλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των
οικονομικών καταστάσεών της σε επιτροπή κεφαλαιαγοράς ή άλλη ρυθμιστική αρχή,
προκειμένου να εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας σε δημόσια αγορά.

δ) Η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρεία της οντότητας δημοσιεύει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για δημόσια χρήση που έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
».

Η εταιρεία [Α Α.Ε.] όπως αναφέρεται στο ερώτημα δεν έχει θυγατρικές και δεν
πληροί όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν σε απαλλαγή. Ειδικότερα,
δεν πληροί την περίπτωση (β), καθώς οι συμμετοχικοί τίτλοι της διαπραγματεύονται
δημόσια στο Χρη-ματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τους ορισμούς του προσαρτήματος Α του ΔΠΧΑ 10 «μητρική είναι μια
οικονομική οντότητα που ελέγχει μία ή περισσότερες οντότητες» και «ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις είναι οι οικονομικές καταστάσεις ομίλου, στις οποίες τα
περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές
της μητρικής και των θυγατρικών της εμφανίζονται ως εάν επρόκειτο για μία ενιαία
οντότητα».

Συνεπώς, η εταιρεία [Α Α.Ε.] δεν έχει υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, αφού δεν ελέγχει καμία οντότητα.

Στην κατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων, με βάση τα προβλεπόμενα από την
παράγραφο 16 του Δ.Λ.Π. 28, θα πρέπει να υιοθετήσει την μέθοδο της καθαρής θέσης
για την ενσωμάτωση της κοινοπραξίας.

Η εταιρεία, σχετικά με την συμμετοχή στην κοινοπραξία, θα πρέπει να
γνωστοποιήσει στις οικονομικές της καταστάσεις τις προβλεπόμενες πληροφορίες από
το Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες».

Σημειώνουμε ότι, αν η παραπάνω εταιρεία είχε τις προϋποθέσεις απαλλαγής της παρ
17 του Δ.Λ.Π. 28, θα μπορούσε να επιλέξει να λογιστικοποιήσει τις επενδύσεις
αυτές α) στο κόστος· β) σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9· ή γ) με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 28.

Αθήνα 18.4.2019
 

Πηγή: Taxheaven