Υποβολή βεβαιώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία φορ. έτους 2018

View Calendar

Υποβολή βεβαιώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία φορ. έτους 2018.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

«1. Για το φορολογικό έτος 2018 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2019. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής
μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με
απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η
προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων
.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η
ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα
υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον
αποστολέα – υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το
τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε
επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν.4174/2013).
».

Υπενθυμίζουμε πως η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων, για φορολογικό έτος 2018 που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, λήγει στις 28 Ιουνίου 2019.
Κατ’ επέκταση, η υποβολή των βεβαιώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία φορ. έτους 2018 πραγματοποιείται μέχρι τις 27 Ιουνίου 2019.

Πηγή: Taxheaven