Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2018

View Calendar

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 68«Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου» του ν.4172/2013:

«1. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα
εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση.


2. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία
εργάσιμη ημέρα
του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.
Για τα
νομικά πρόσωπα
και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση
υποβάλλεται
μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που
αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της
εκκαθάρισης πέραν
του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους –
μέσα σε
ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής
δήλωσης
συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα
και τις
νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η
δήλωση
υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση
πριν από
τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους.
».

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ της απόφασης Α.1037/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β’ της ίδιας απόφασης, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 4174/2013. Η προθεσμία υποβολής της, για φορολογικό έτος που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, λήγει την 28 Ιουνίου 2019.

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

 • Άρθρο 45 και άρθρο 68 ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
 • Α.1037/2019 «Τύπος
  και περιεχόμενο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
  των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.
  4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές
  Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων
  φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του
  άρθρου 45 του ν. 4172/2013
  »
 • Ε.2023/2019 «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018»

Πηγή: Taxheaven