Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών (ΜΥΦ)

View Calendar

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών (ΜΥΦ).

Σύμφωνα με το άρθ. 6 «Διασταυρώσεις και εκκαθάριση» της

ΠΟΛ.1022/7.1.2014
, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
, για τα ημερολογιακά έτη 2017
και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχείων
προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου
του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν
.
Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.
Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:

  • Άρθρο 14 ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
  •  ΠΟΛ.1022/7.1.2014 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»


Πηγή: Taxheaven