Ενημερωτικός Κόμβος

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/72 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 4ης Οκτωβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα βάσει των οποίων θεσπίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα συστήματα καρτών πληρωμής και τους φορείς επεξεργασίας ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας από την άποψη της λογιστικής, της οργάνωσης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 4ης Οκτωβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα βάσει των οποίων θεσπίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα συστήματα καρτών πληρωμής και τους φορείς επεξεργασίας ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας από την άποψη της λογιστικής, της οργάνωσης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων

Περισσότερα στο: Taxheaven