Ενημερωτικός Κόμβος

Μητρώο Πλοίων: Η τροπολογία για την παράταση εγγραφής – Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία

Κατατέθηκε τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παράταση εγγραφής στο «e-Μητρώο Πλοίων» όπως είχε ανακοινωθεί με το από 14 Μαΐου δελτίο τύπου.Ειδικότερα:1. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4256/2014 (άρθρο 2 παρ. 6) σχετικά με το ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, που είναι εγκατεστημένο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):α. Διευρύνεται η παρεχόμενη με τις ανωτέρω διατάξεις εξουσιοδότηση και επεκτείνεται η δυνατότητα τροποποίησης, με κ.υ.α., της προθεσμίας για την καταχώριση στο ανωτέρω ηλεκτρονικό Μητρώο και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτού.β. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση στο εν λόγω Μητρώο των υπό ελληνική σημαία επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων καθώς και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων υπό σημαία άλλη πλην της ελληνικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.γ. Οι ανωτέρω προτεινόμενες ρυθμίσεις ισχύουν αναδρομικά από τις 14-5- 2019.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο…Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 4256/2014Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να τροποποιούνται οι προθεσμίες των παρ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου, δηλαδή μόνο οι προθεσμίες που αφορούν στην καταχώριση στο e – Μητρώο (α) των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, (β) των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και (γ) των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά από την 15η Νοεμβρίου 2018 και μετά καθώς και (δ) οι προθεσμίες καταχώρισης τυχόν μεταβολών των στοιχείων του e – Μητρώου, και όχι η προθεσμία καταχώρισης των ήδη, κατά την 15η Νοεμβρίου 2018, δραστηριοποιούμενων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής η οποία ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου και όχι σε αυτές των παρ. 4 και 5 του άρθρου 2.Με την παράγραφο 1, τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 προκειμένου να είναι δυνατή και η τροποποίηση της προθεσμίας καταχώρισης στο e – Μητρώο των ήδη, κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του, δραστηριοποιούμενων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και να επιτυγχάνεται η τροποποίηση των προθεσμιών καταχώρισης όλων των υπόχρεων για καταχώριση πλοίων με όμοιο και ενιαίο τρόπο, δηλ. των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής ελληνικής σημαίας, των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας και των επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 (Α5 92). Επίσης, στην παράγραφο 2, για λόγους ασφάλειας δικαίου και διευκόλυνσης των υπόχρεων καταχώρισης στο e-Μητρώο, επεκτείνεται η προθεσμία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β, στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε’ και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 καθώς και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, ώστε να παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης προς καταχώρηση στο e-Μητρώο εντός προθεσμίας δέκα (10) μηνών.Με την παράγραφο 3, προσδιορίζεται η έναρξη ισχύος των παραγράφων 1 και 2, η οποία ορίζεται αναδρομικά, ως η 14η-5-2019.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο…Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 4256/20141. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως εξής:«Με την ίδια απόφαση, μπορεί να τροποποιούνται οι προθεσμίες των παραγράφων & και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15.».2. Οι λέξεις «μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών» του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. β’, του τρίτου εδαφίου της περίπτ. ε’ και του τρίτου εδαφίου της περίπτ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, καθώς και του πρώτου εδαφίου της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέσα σε προθεσμία δέκα (10) μηνών».».3. Η έναρξη ισχύος των παρ. 1 και 2 αρχίζει από 14-5-2019.

Πηγή: Taxheaven