Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες ελληνικών και αλλοδαπών εταιριών

  • Τήρηση και επίβλεψη λογιστικών βιβλίων
  • Η σύνταξη όλων των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων
  • Η διαδικασία όλων των απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων
  • Τακτικά και απολογιστικάReporting
  • Cash-FlowStatements
  • Φορολογικές συμβουλές σε κάθε στάδιο Φορολογικού Ελέγχου
  • Φορολογικός σχεδιασμός σε επίπεδο ελληνικής και διεθνής φορολογίας