Συμβουλευτικές υπηρεσίες ελληνικών και αλλοδαπών εταιριών

  • Μελέτες καθαρής θέσης, αποτίμησης και βιωσιμότητας επιχειρήσεων
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Μελέτη αναπτυξιακών σχεδίων με έμφαση στον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό
  • Ανάλυση χαρτοφυλακίου φυσικών και νομικών προσώπων