Ενημερωτικός Κόμβος

Yπόθεση C-484/18 Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα – Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Αποκλειστικά δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών – Άρθρο 2, στοιχείο β’ – Δικαίωμα αναπαραγωγής – Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α’ – Διάθεση στο κοινό – Άδεια – Τεκμήριο – Εθνικό καθεστώς το οποίο απαλλάσσει έναν δημόσιο φορέα υπεύθυνο για τη διαφύλαξη και την προώθηση της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς από την υποχρέωση να λάβει τη γραπτή συγκατάθεση του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη για την εκμετάλλευση αρχείων που περιέχουν ερμηνείες ή εκτελέσεις του

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα – Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Αποκλειστικά δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών – Άρθρο 2, στοιχείο β’ – Δικαίωμα αναπαραγωγής – Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α’ – Διάθεση στο κοινό – Άδεια – Τεκμήριο – Εθνικό καθεστώς το οποίο απαλλάσσει έναν δημόσιο φορέα υπεύθυνο για τη διαφύλαξη και την προώθηση της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς από την υποχρέωση να λάβει τη γραπτή συγκατάθεση του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη για την εκμετάλλευση αρχείων που περιέχουν ερμηνείες ή εκτελέσεις του

Περισσότερα στο: Taxheaven