Ενημερωτικός Κόμβος

Χαρτόσημο στα επιχειρηματικά δάνεια… και κράτος δικαίου

Πριν λίγες ημέρες είχαμε την δημοσίευση μιας ακόμη  απόφασης του  Σ.τ.Ε. 2329/2021, η οποία δημοσιεύθηκε στις 10/11/2022 με το εξής σκεπτικό, «Σύμβαση δανείου, η οποία συνάπτεται και εκτελείται εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή, με την κατάθεση του οικείου ποσού σε αλλοδαπή τράπεζα, δεν γεννά υποχρέωση καταβολής των κατά τις διατάξεις αυτές τελών χαρτοσήμου (πρβλ. ΣτΕ 3150/1994). Η τυχόν δε εκ μέρους του οφειλέτη του δανείου μεταφορά, σε διάφορα χρονικά διαστήματα, μέρους του καταβαλλόμενου ποσού σε λογαριασμό, τον οποίο αυτός τηρεί σε τράπεζα της ημεδαπής, δεν καθιστά, εξ αυτού και μόνο του λόγου, την δανειακή σύμβαση εκτελεστέα στην ημεδαπή, ώστε να γεννάται υποχρέωση καταβολής του επίδικου τέλους.»

Με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 2163/2020 και 2323/2020, όπου κρίθηκε η μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου της οικονομικής δραστηριότητας χορήγησης έντοκων δανείων, είχε δοθεί φαινομενικά τέλος σε μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση που είχαν υποχρέωση οι ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του δανεισμού τους (χωρίς όμως να είναι η πρακτική από τις ελεγκτικές υπηρεσίες). Εκτός από το Σ.τ.Ε., ακολούθησαν αποφάσεις της Δ.Ε.Δ συγκεκριμένα απόφαση του 2021 αναφέρει ότι «στη βάση των αρχών της αναλογικότητας και της προστατευομένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων προς τη Διοίκηση, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο σύμφωνο με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΣτΕ.»

Με το άρθρο 172 του ν. 4972/2022 αναιρείται η κατάργηση της επιβολής τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και για όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο Φ.Π.Α., και ορίζεται ότι έως τις 31.12.2022 θα πρέπει να αποδοθεί το τέλος χαρτοσήμου για έντοκα δάνεια πιστώσεις  και λοιπές χρηματοδοτήσεις για πράξεις που έχουν συναφθεί από 1.1.2021 έως 23.9.2022.Βεβαίως υπάρχει μια τεράστια ανατροπή  στον φορολογικό και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων  οι οποίες με βάση τις δύο αποφάσεις του Σ.τ.Ε. δεν είχαν καταβάλει το ανάλογο τέλος χαρτοσήμου για πράξεις από 1.1.2021,  και τώρα καλούνται να το πληρώσουν έως 31.12.2022.

Ως μέλος-χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ακολουθούμε βασικές κοινές οικονομικές αρχές, μια από αυτές είναι η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, ως συνέπεια είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε στην κατάργηση της ανωτέρω αντιαναπτυξιακής διάταξης, και περαιτέρω στην  μεταρρύθμιση του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, γιατί είναι ένας νόμος που ισχύει εδώ και 91 χρόνια (ΠΔ 28/28-07-1931).

Χρήστος Γ. Κρίγκας

MBA in Acoounting

Co-Founder at KnK Accounting